Sri Chinmoy 3-Day Ultra-Triathlon 2006

Canberra, Australia
Standing on the beach

Standing on the beach

Preparing to start the 15 km swim

Preparing to start the 15 km swim

Starting

Starting

Starting

Starting

Approaching the buoy

Approaching the buoy

Swimming

Swimming

Turning at the buoy

Turning at the buoy

Indi the dog

Indi the dog

Taking a breather

Taking a breather

The swan family

The swan family

Trevor after finishing

Trevor after finishing

Completing a lap

Completing a lap

Preparing for another one

Preparing for another one

Cycle #1

Cycle #1

Cycle #2

Cycle #2

Cycle #3

Cycle #3

Cycle #4

Cycle #4

Cycle #5

Cycle #5

Cycle #6

Cycle #6

Cycle #7

Cycle #7

Cycle #8

Cycle #8

Cycle #9

Cycle #9

Cycle #10

Cycle #10

Cycle #11

Cycle #11

Cycle #12

Cycle #12

Cycle #13

Cycle #13

Cycle #14

Cycle #14

Cycle #15

Cycle #15

Cycle #16

Cycle #16

Cycle #17

Cycle #17

Cycle #18

Cycle #18

Cycle #19

Cycle #19

Cycle #20

Cycle #20

cycle #21

cycle #21

cycle #22

cycle #22

cycle #23

cycle #23

cycle #24

cycle #24

cycle #25

cycle #25

cycle #26

cycle #26

cycle #27

cycle #27

cycle #28

cycle #28

cycle #29

cycle #29

cycle #30

cycle #30

Run #1

Run #1

Run #2

Run #2

Run #3

Run #3

Run #4

Run #4

Run #5

Run #5

Run #6

Run #6