10. maí 2005

runar

runar

gusti

gusti

vidir

vidir

ganagane

ganagane

upajukta

upajukta

start6

start6

13:18

13:18

finish-vidir

finish-vidir

finish-upajukta

finish-upajukta

gæs3

gæs3

katur1

katur1

katur2

katur2